micro toa 782 có kết nối được với micro toa 982 không